Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin rekrutacji

                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora PCPR w Wałczu

                                                                                            Nr 7/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn. „Przystań Wałcz” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§1

Przepisy ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Przystań Wałcz”

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest przez Powiat Wałecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, zwany dalej PCPR.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku na terenie Powiatu Wałeckiego.

5. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

6. Projekt kierowany jest do następujących grup odbiorców:

 • osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)

 

§ 2

Cele i zakres wsparcia

 

1. Celem projektu jest złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na terenie Powiatu Wałeckiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 

2. Projekt przewiduje m.in. następujące formy wsparcia:

 

 • Wsparcie asystenta integracyjnego
 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog/prawnik/doradztwo zawodowe)
 • Korzystanie z usług tłumacza
 • Kursy / szkolenia, w tym nauka języka polskiego 
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci
 • Zajęcia integracyjno-rozwojowe (m.in. sportowe, wyrównawcze, muzyczne
 • Usługi wsparcia specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Warsztaty adaptacyjno-integracyjne
 • Zajęcia partycypacyjne dla dzieci i dorosłych z elementami edukacji społeczno-finansowej
 • Wyposażenie Punktu Doradczego
 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
 • Spotkanie integracyjne z warsztatami kulinarnymi
 • Wsparcie socjalno-bytowe w postaci bonów (m.in. na żywność, ubrania, art. higieniczne, art. szkolne).

 

3. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji – oznacza to, że w planowanych formach wsparcia mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś).

 

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 

1. Rekrutacja do Projektu będzie otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem teren Powiatu Wałeckiego.

2. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych (np. spotkania bezpośrednie, e-mail, strona internetowa).

3. Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego i indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej.

4. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa, oświadczeniem uczestnika projektu i jego zgodą na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie RODO

5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna i merytoryczna, która stanowi część B i C formularza zgłoszeniowego.

6. Oceny będą dokonywać Asystenci Integracyjni.

7. Ocena formalna będzie odbywała się na podstawie kryteriów dostępu poszczególnej grupy docelowej: „tak / nie ”. Podczas oceny formalnej nastąpi sprawdzenie spełnienia wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014 – 2020.

8. Ocena merytoryczna będzie uwzględniała osoby, które przeszły pozytywną ocenę formalną na podstawie złożonych dokumentów.

9. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę szczególne cechy grupy docelowej, w tym badanie adekwatności planowanego wsparcia. W tym celu zostanie opracowana indywidualna ścieżka integracji społecznej.

10. Odmowa wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oznacza rezygnację z możliwości uczestnictwa w Projekcie.

11. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w danej formy wsparcia.

12. Osoby zakwalifikowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie.

13. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte do projektu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Umieszczenie na tej liście umożliwi udział w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

14. Osoba z listy rezerwowej może w każdej chwili zwrócić się o wykreślenie z niej, co jest równoznaczne z odebraniem przez nią lub trwałym zniszczeniem dokumentów rekrutacyjnych.

15. Realizator Projektu kwalifikuje uczestnika do Projektu na podstawie złożonych przez niego oświadczeń, następnie dokłada wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie.

16. Dokumenty rekrutacyjne osób, które uczestniczyły przynajmniej w jednej formie wsparcia w ramach projektu będą przechowywane zgodnie z procedurami RODO przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

17. Dokumenty rekrutacyjne uczestników, którzy nie uczestniczyli w żadnej formie wsparcia zostaną trwale zniszczone po zakończeniu projektu, chyba że osoby te zdecydują o ich odbiorze.

 

§ 4

Uczestnictwo w projekcie

 

1. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • właściwie wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne;
 • uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;
 • potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych w trakcie realizacji działań projektu.

4. Uczestnicy aktywnie biorą udział w ustalaniu ścieżki wsparcia udzielanego w ramach Projektu.

5. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54.

3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WZ, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Realizatora i osób fizycznych uczestniczących w Projekcie, należy do Realizatora. W sprawach spornych, decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – tj. osoba odpowiedzialna po stronie Realizatora za prawidłową realizację Projektu.

6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Projektu.

7. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

8. Decyzje realizatora są ostateczne i nie przysługuję od nich odwołanie.

 

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Rosochacki 06-07-2022 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Jagusiak 06-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 06-07-2022 08:20