herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

bip.pcpr.powiatwalecki.pl

Dane teleadresowe

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wałczu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

tel.: 67 345 05 36

e-mail: pcprwalcz@o2.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 3. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
 7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c,g,h,j) oraz dedykowane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie,  których realizowane są w PCPR zadania obszaru pomocy społecznej i zatrudnienia m.in.:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

 

 

                                      

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r.

Powiat Wałecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

rozpoczął realizację projektu pn. „NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI”

Nr RPZP.07.06.00-32-K113/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII – Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu tj. samorządy powiatowe: łobeski, szczecinecki, wałecki.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest doprowadzenie 48 uczestników w tym 16 uczestników z terenu Powiatu Wałeckiego do usamodzielnienia dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia. 

 

Projekt ma na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług.

 

Celem szczegółowym jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży usamodzielnianej oraz podniesienie ich kompetencji.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-22 lata przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę, posiadającej niewystarczające umiejętności społeczne, braki wizji swojej przyszłości, nieumiejętność planowania ścieżki zawodowej, problemy edukacyjne oraz braki w zakresie wykorzystania własnego potencjału i zasobów.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • kompleksowe wsparcie społeczne, zawodowe, edukacyjne tj.

- indywidualne wsparcie psychologa, terapeuty, prawnika,

- szkolenia zawodowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe,

- wyrównywanie braków edukacyjnych (korepetycje),

 • utworzenie mieszkania treningowego.

 

 

Dane teleadresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu:

 

78-600 Wałcz
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 

 

 

 

Telefony:

 Sekretariat    67 345 05 36

Dyrektor         67 345 05 32

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,

78-600  Wałcz

Dni i godziny otwarcia Centrum:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Tel:

Sekretariat    67 345 05 36

Dyrektor         67 345 05 32

Fax: 67 345 05 36
Adres strony internetowej: www.pcprwalcz.pl
E-mail: pcprwalcz@o2.pl
Numer rachunku bankowego: 30 1020 2847 0000 1202 0148 8279
Regon: 570799970
NIP: 765-15-09-524

Dyrektor:

Bożena Terefenko

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 01-10-2010 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Rosochacki 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 08-06-2018 13:27