herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

bip.pcpr.powiatwalecki.pl

Regulamin udzielania dofinansowania

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

 

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

- Rozporządzenia ministra Pra cy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

 

Kryterium dofinansowania:

- o dofinansowaniu, jego wielkości lub braku decyduje przede wszystkim ilość środków posiadanych przez PCPR na dany rok.

 

I TURNUSY REHABILITACYJNE

Kolejność przyznawania dofinansowania:

a) przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

b) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

II BARIERY FUNKCJONALNE

A) Bariery architektoniczne

- wszystkie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, oraz o stopniu umiarkowanym (tylko w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem środowiskowym).

Rodzaj dofinansowania zadania uzależniony jest od rodzaju schorzenia.

KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYC OBJETE DOFINANSOWANIEM

1. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu):

a) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego dostęp do lokalu,

b) zakup i montaż urządze nia do transportu pionowego (np. windy, platformy i wyciągi schodowe),

c) dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikającej z dysfunkcji, w tym:

- zakup i montaż poręczy i uchwytów,

- zakup i montaż urządzeń sanitarnych.

d) roboty poloegające na:

- likwidacji progów,

- likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

- wymiana wykładziny podłogowej (w konieczności z podłożem), jeśli stwarza trudności w poruszaniu się,

e) przystosowanie drzwi:

- wejściowych ( o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeżnicy, pozostałych co najmniej 80 cm)

- zakup i montaż drzwi przesuwanych

f) zakup i montaż systemu szynowego (montowanego pod sufitem lub na stojaku),

g) zakup i montaż podnośników sufotowych,

h) zakup i montaż platformy pionowej

2. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

a) zakup i montaż poreczy, uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych,

b) roboty polegające na:

- likwidacji progów,

- likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

- wymianie wykładziny podłogowej (w konieczności z podłożem) jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,

c) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą

d) zakup i montaż kuchni elektrycznej ( w przypadku kuchni węglowej lub gazowej) dla osoby samotnej.

e) zmiana sposobu oświetlenia w pomieszczeniu dla wnioskodawców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z tytułu dysfunkcji narządu wzroku,

B Bariery techniczne

- wszystkie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, oraz o stopniu umiarkowanym ( tylko w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem środowiskowym).

KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ (WRAZ Z MONTAŻEM) LUB USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH.

1) dla osób z dysfunkcją narzadu ruchu:

a) zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b) zakup dyktafonu dla osób uczących się lub czynnych zawodowo z dysfunkcją kończyn górnych,

c) zakup specjalistycznej klawiatury przystosowanej do współpracy z komputerem (dla osób z niedowładem lub spastycznością kończyn górnych uniemożliwiających korzystanie z normalnej klawiatury),

d) zakup podnośników wannowych,

e) zakup podnośników transportowo - kąpielowych,

f) zakup wózka toaletowo - prysznicowego,

g) zakup schodołazu,

h) zakup ramp, progów i szyn ( dla osób na wózkach inwalidzkich)

2) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

a) zakup maszyny do pisania pismem Braille`a,

b) zakup powiększalników telewizyjnych,

c) zakup dyktafonu dla osób uczących się lub czynnych zawodowo,

d) zakup specjalistycznej klawiatury przystosowanej do współpracy z komputerem,

3) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,

b) zakup sygnalizatorów optycznych do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,

c)zakup i montaż innych sygnalizatorów zastępujących dźwięk,

d) zakup baterii do implantu ślimakowego

4. dla osób z innymi dysfunkcjami:

a) zakup wagi dla diabetyków oraz osób z chorobami nerek,

b) zakup wózka toaletowo - prysznicowego.

C. Bariery w komunikowaniu się.

Dofinansowanie do ww zadania uzależnione jest od rodzaju schorzenia i przyznawane dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, oraz dzieciom ze szczególnym wskazaniem lekarza specjalisty.

KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM, LUB USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

1) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

a) zakup faksu lub telefaksu,

zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,

c) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, mini pętli induktofonicznych,

d) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowe lub bezprzewodowe),

e) zakup i instalacja modemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiających dostęp do sieci internetowej,

f) zakup i montaż aparatów telefonicznych ( w tym z cewką indukcyjną w słuchawce lub wzmacniaczem)

g) zakup syntezatora mowy z oprogramowaniem,

2) dla osób z dysfunkcją narządu mowy:

a) zakup faksu lub telefaksu,

b) zakup i instalacja modemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiających dostęp do sieci internetowej,

3) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

a) zakup i instalacja modemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiających dostęp do sieci internetowej,

b) zakup i montaż aparatów telefonicznych z klawiaturą w języku Brailee`a

c) zakup syntezatora mowy z oprogramowaniem,

d) zakup odtwarzacza książek mówionych, zapisanych w systemie cyfrowym dla dzieci i młodzieży uczących się,

III SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych udzialane jest na podstawie odrebnych przepisów, po przyznaniu limitu NFZ wg kolejności zgłoszeń.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty uzasadniającego konieczność rehabilitacji w warunkach domowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Rudnicka 18-12-2010 23:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Rudnicka 18-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2010 23:23