Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny

 Załącznik do uchwały Nr 159/62/2012  Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

Postanowienia ogólne
 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, zwany dalej „regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

 

§ 2

 

 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu określa strukturę organizacyjną Centrum, a także zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy w jednostce.

2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

      1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wałecki,

      2) Radzie lub Zarządzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Powiatu  lub Zarząd Powiatu Wałeckiego,

      3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę  Wałeckiego,

      4) Centrum, PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,

      5) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, w imieniu którego w odniesieniu do pracowników PCR  występuje Dyrektor,

      6) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,

      7) Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

      8) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

 

§ 3

 

 

 1. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu jest miasto Wałcz.
 2. Obszarem działania Centrum jest Powiat Wałecki.

 

§ 4

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykonuje określone przepisami prawa zadania publiczne Powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 to w szczególności zadania:

      1) własne Powiatu,

      2) zlecone z zakresu administracji rządowej,

      3) powierzone w drodze porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej,

      4) wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu,

      5) wynikające z innych aktów prawnych.

 

§ 5

 

 1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Dyrektor jest służbowym przełożonym dla osób zatrudnionych w Centrum.
 3. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.

 

§ 6

 

Centrum działa w szczególności na podstawie:

 

 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2018, poz. 998 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
 10. Statutu Centrum, uchwał Rady, Zarządu Powiatu i Zarządzeń Dyrektora,
 11. Niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAL II


Zasady funkcjonowania Centrum

 

§ 7

 

 1. Centrum działa w oparciu o następujące zasady:

      1) praworządności,

      2) służebności wobec społeczności lokalnej,

      3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

      4) podziału uprawnień, obowiązków i indywidualnej odpowiedzialności związanej z  wykonywaniem zadań,

      5) terminowości załatwiania spraw,

      6) planowania pracy i podziału kompetencji,

      7) racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej,

      8) współdziałania z jednostkami i instytucjami.

 

§ 8

 

 1. Dyrektor odpowiada jednoosobowo za funkcjonowanie Centrum.

2. Dyrektor odpowiada za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.

§ 9

 

 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną komórek organizacyjnych i kontrolę zewnętrzną podległych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej na podstawie zawartych umów.
 2. Szczegółowy tryb kontroli określają zarządzenia Dyrektora.
 3. Na zasadach określonych w Regulaminie Dyrektor przy pomocy pracowników Centrum nadzoruje podległe jednostki organizacyjne.

 

§ 10

 

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy.

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna Centrum

 

 

§ 11

 

1.W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli

1) Kierownictwo Centrum:

      a) Dyrektor - D

      b) Zastępca Dyrektora - ZD

      c) Główny Księgowy - GK

2) Zespoły  organizacyjne:

      a) Zespół ds. pieczy zastępczej - ZPZ

      b) Zespół ds. świadczeń - ZŚ

      c) Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ZR

      d) Zespół ds. finansowo – administracyjnych - ZFA

      e) Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - EFS

      f) Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - PKIK

 1. W celu realizacji określonych zadań w Centrum Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe, w skład których mogą wchodzić pracownicy oraz osoby spoza Centrum.
 2. Schemat struktury organizacyjnej Centrum stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych PCPR

 

§ 12

 

 1. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
 2. W celu zapewnienia właściwej organizacji i efektywności pracy w Centrum ustala się podział zadań i kompetencji Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

 

§ 13

 

 1. Do kompetencji Dyrektora należy:

          1) w zakresie zarządzania Centrum:

               a) kierowanie Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
               b) nadzorowanie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Centrum oraz gospodarowanie mieniem Centrum   
              c) współdziałanie z organami powiatu, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie właściwego wykonywania zadań Centrum
              d) zlecenie i koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
              e) składanie w ramach posiadanych upoważnień oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum,
              f) wykonywanie zadań na podstawie upoważnień Zarządu i Starosty,
              g) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, w tym funduszy zewnętrznych,
              h) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
              i) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z upoważnienia Starosty oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Dyrektora,
              j) upoważnianie poszczególnych pracowników Centrum do załatwiania spraw w jego imieniu,
              k) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
              l) występowanie do Starosty w sprawach dotyczących Centrum,
              m) składanie Radzie całorocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

   2)  W zakresie organizowania pracy Centrum:

              a) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
              b) koordynowanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum,
              c) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
              d) kształtowanie prawidłowych relacji pracowników oraz stosunków międzyludzkich,
              e) określenie zasad gospodarności i oszczędności zwłaszcza w wydatkowaniu środków budżetowych,
               f) przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do Centrum,
              g) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów   prawnych dotyczących zakresu działalności Centrum, regulujących struktury i zasady działania Centrum i jego komórek organizacyjnych,
              h) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań i prawidłowym załatwianiem spraw,
              i) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

   3) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu Powiatu.

   4) W imieniu Starosty nadzór nad jednostkami pomocy społecznej określonymi  w  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nadzór nad rodzinną   pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r.

2.  W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora z zastrzeżeniem, iż w sprawach kadrowych pełnomocnictwo ogranicza się do dokonywania czynności z zakresu organizacji pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum.

§ 14

 

 1. Zastępca Dyrektora wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy:

      a) sprawowanie w imieniu Dyrektora nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań Centrum, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,

      b) opracowywanie regulaminów, instrukcji i przepisów dotyczących archiwizacji.

 1. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności lub w przypadku długotrwałej niemożności sprawowania przez niego funkcji i kieruje Centrum poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 2. Czasowe zastępstwo Dyrektora nie obejmuje uprawnień kierownika zakładu pracy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 oraz spraw dotyczących zmian w organizacji pracy Centrum.

 

§ 15

 

 1. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.).
 2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
 3. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

      a) prowadzenie spraw związanych  z realizacją budżetu Centrum,

      b) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Centrum,

      c) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Centrum.

ROZDZIAŁ V

 

Zadania wspólne zespołów

 

§ 16

 

 1. Zespoły  prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Centrum.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników należy:

      1) planowanie działalności,

      2) informowanie Dyrektora o stanie wykonania zadań oraz potrzebach i problemach utrudniających ich terminowe wykonanie,

      3) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie informacji publicznej,

      4) planowanie potrzeb budżetowych i bieżąca kontrola stopnia wykorzystania środków,

      5) przestrzeganie procedur wykonania budżetu,

      6) opracowywanie określonych analiz z realizacji budżetu i czuwanie nad właściwym wykorzystaniem powierzonego mienia.

 

§ 17

 

 1. Pracownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem za organizację i realizację zadań określonych dla poszczególnych stanowisk pracy, a w szczególności za:

      a) zapewnienie zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji, propozycji rozstrzygnięcia spraw,

      b) kulturalną obsługę interesantów,

      c) przestrzegania godzin urzędowania oraz sprawne organizowanie przyjęć interesantów,

      d) rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków,

      e) dokładną znajomość przepisów prawa w zakresie obowiązującym na danym stanowisku,

      f) kreowanie pozytywnego wizerunku Centrum,

 1. Pracownicy zobowiązani są do prowadzenia stałej i bieżącej kontroli swojej pracy.
 2. Pracownicy przygotowują decyzje administracyjne i inne dokumenty w zakresie ustalonym w zakresach czynności.

 

§ 18

 

 1. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Centrum regulują  w szczególności przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego, rzeczowego wykazu akt oraz przepisy szczegółowe dotyczące prowadzenia określonych spraw.
 2. Archiwizację akt przeprowadza się na zasadach zawartych w przepisach o archiwizacji dokumentów.
 3. W korespondencji obowiązują oznaczenia podane w § 12 ust. 1.

 

§ 19

 

Do wspólnych zadań zespołów  i samodzielnych stanowisk należy:

1) wykonywanie zadań przypisanych przepisami prawa do Centrum,

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

3) współdziałanie z Głównym Księgowym przy planowaniu wydatków Centrum,

4) usprawnianie organizacji, metod i form pracy w Centrum,

5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

6) współpraca między zespołami  i stanowiskami pracy,

7) współpraca z właściwymi jednostkami powiatu w zakresie realizowanych zadań,

8) współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zadaniami z zakresu pomocy społecznej,

10) przygotowywanie informacji i dokumentacji Dyrektora Centrum wynikających z wykonywania zadań publicznych, w celu udostępnienia ich obywatelom, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

11) przygotowywanie, aktualizowanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ROZDZIAŁ VI

 

Upoważnienia do załatwiania spraw

 

§ 20

 

 1. Dyrektor może zostać upoważniony przez Starostę do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu lub Starosty chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej, oraz do zawierania i rozwiązywania umów.
 2. Na wniosek Dyrektora inni pracownicy Centrum mogą zostać upoważnieni przez Starostę do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
 3. Dyrektor może powierzyć w formie pisemnej prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej kompetencji  Zastępcy Dyrektora lub innemu pracownikowi Centrum.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Podstawowe zakresy działania zespołów

 

§ 21

 

 1. Zespół ds. pieczy zastępczejrealizuje zadania organizatora pieczy zastępczej i prowadzi sprawy związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez pieczę zastępczą.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin  zastępczych zawodowych,

2) realizacja postanowień sądowych – umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jednoczesne zapewnienie przeprowadzenia dziecku przyjętemu do pieczy zastępczej    niezbędnych badań lekarskich,

      3) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie o ukończeniu szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

      5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

      6) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

      7) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

      8) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia, wolontariuszy oraz rodzin pomocowych,

      9) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z  ośrodkiem pomocy  społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami, związkami wyznaniowymi oraz            organizacjami pozarządowymi,

10) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę  zastępczą  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

      11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

      12) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiza sytuacji rodzinno- bytowo- zawodowo-zdrowotnej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

      13) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia   zawodowego,

14) przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej,

     15) prowadzenie nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz nadzoru nad rodzinną pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną  sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

      17) organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego       wypoczynku,

      18) dokonywanie oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pod kątem predyspozycji do pełnienia funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,

      19) uczestnictwo w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

§ 22

 

 1. Zespół ds. świadczeń  prowadzi zadania związane  z przyznaniem świadczeń rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, ustalania odpłatności od rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinnej  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustalania odpłatności od opiekunów prawnych dysponujących dochodem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, kierowania  i umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)  przyznawanie świadczeń osobom usamodzielnianym  opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-    wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich,

      2) przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,

      3) przyznawanie świadczeń na wypoczynek letni dla dzieci w rodzinach zastępczych  i rodzinnych domach dziecka,

      4) przyznawanie świadczeń na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,

      5) przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów zdarzenia losowego dzieci w rodzinach zastępczych,

      6) wytaczanie na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,

      7) sporządzanie miesięcznych list wypłat, sporządzanie sprawozdawczości,

8) ustalanie miesięcznej opłaty od rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnym ośrodku adopcyjnym, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej – na podstawie decyzji administracyjnych,

      9) zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, z rodzinami pomocowymi, z osobami wskazanymi przez rodziny zastępcze do pomocy w pracach  domowych,

      10) sporządzanie porozumień z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3.   Realizacja zadań związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej.

4.   Przygotowywanie decyzji o umieszczeniu osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji kierujących wydanych przez właściwe organy gmin.

5.   Przygotowywanie decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

6.   W zakresie pomocy osobom przybyłym do RP na podstawie wizy repatriacyjnej oraz kombatantom i osobom represjonowanym:

      1) przygotowanie dokumentów mających na celu wypłatę pomocy pieniężnej dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z ustawą o repatriacji,

      2) załatwianie spraw wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

§ 23

 

 1. Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnychprowadzi sprawy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Do zadań zespołu  należy w szczególności:

  1) opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

  2) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

  3) obsługa organizacyjna Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

              4) prowadzenie zgodnie z ustalonymi procedurami spraw związanych z dofinansowaniem:

      a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

      b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

      c) likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

      d) imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych,

             5) udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

             6) dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

            7) dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

            8) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

            9) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości, analiz ekonomicznych i wszelkich opracowań związanych z prowadzoną rehabilitacją społeczną i zawodową,

           10) przygotowywanie planów zadań w zakresie wydatkowania środków z PFRON,

           11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,

           12) kontrola warsztatów terapii zajęciowej,

           13) prowadzenie kontroli wydatkowania udzielonego dofinansowania oraz sposobu realizacji zawieranych umów,

           14) przygotowywanie wniosków o uruchomienie środków na dofinansowanie  z PFRON,

           15) przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących środków PFRON,

           16) udzielanie informacji dla osób niepełnosprawnych na temat ulg, uprawnień, przepisów prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz możliwości dofinansowań potrzeb osób niepełnosprawnych,

           17) realizacja zadań w ramach programów dotyczących osób niepełnosprawnych do których przystąpił powiat wałecki.

 

§ 24

 

 1. Zespół ds. finansowo – administracyjnychprowadzi sprawy związane z realizacją budżetu Centrum i zapewnia obsługę finansowo – księgową i administracyjną Centrum.
 2. Do podstawowych zadań zespołu w zakresie rachunkowości należy:

  1) opracowywanie planu finansowego Centrum,

  2) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu,

  3) opracowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu oraz wniosków w tym zakresie,

  4) prowadzenie rachunkowości Centrum,

  5) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

  6) sporządzanie jednostkowego bilansu Centrum,

  7) organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych,

  8) opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

  9) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz rozliczeń inwentaryzacyjnych,

  10) prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń i terminowe ściąganie należności,

  11) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

  12) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

  13) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

  14) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych,

  15) sporządzanie sprawozdań,

  16) rozliczanie delegacji służbowych,

  17) prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  18) przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych do archiwum,

              19) dbałość o bieżącą znajomość przepisów i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw.

3.   Do podstawowych zadań zespołu w zakresie administracji należy:

1) prowadzenie rejestrów:

- zarządzeń Dyrektora,

- upoważnień i pełnomocnictw,

- umów i porozumień,

- petycji, skarg i wniosków kierowanych do Centrum,

                        2) prowadzenie zbioru akt prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum,

3) opracowywanie projektów zmian do regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,

4) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w szczególności protokołów pokontrolnych, zaleceń oraz odpowiedzi na zalecenia,

5) prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych i służbowych pracowników Centrum  w godzinach pracy,

6) prowadzenie druków ścisłego zarachowania i pieczęci,

7) bieżąca obsługa sekretariatu Centrum, przekazywanie do realizacji poleceń służbowych Dyrektora, rozdział pism i korespondencji,

8) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,

9) koordynowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej,

10) nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

11) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

12) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

4.   Do zakresu  spraw kadrowych należy:  prowadzenie akt osobowych   pracowników  Centrum, dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem, ewidencji badań profilaktycznych, ewidencji urlopów, przygotowaniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniem i innych spraw  osobowych, wynikających ze stosunku pracy:

                       1) prowadzenie ewidencji kadrowej w Centrum,

                       2) przygotowywanie dokumentacji z rozliczeniem funduszu płac,

                       3) bieżąca kontrola przestrzegania regulaminu pracy Centrum w zakresie dyscypliny pracy,

                       4) prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych pracowników.

5.   Do zakresu obsługi Centrum należy:

                       1) prowadzenie gospodarki materiałowo-zaopatrzeniowej

                       2) zabezpieczenie mienia Centrum, utrzymanie porządku i czystości,

                       3) zabezpieczenie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 25

 

      Do zadań Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy:

             1) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych przeznaczonych na podniesienie standardu świadczeń pomocy społecznej w powiecie wałeckim,

             2) rozpoznawanie sposobów i możliwości finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej z funduszy zewnętrznych,

             3) opracowywanie i przygotowywanie projektów,

             4) organizowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizowanymi projektami,

             5) tworzenie i aktualizacja strony internetowej związanej z realizowanymi projektami,

             6) rekrutacja beneficjentów do projektu,

             7) przygotowywanie pism urzędowych związanych z realizowanymi projektami,

             8) prowadzenie dokumentacji związanej ze środkami finansowymi projektów,

             9) przygotowywanie i nadzór nad realizacją porozumienia z powiatowym urzędem pracy oraz partnerskimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu wałeckiego,

            10) prowadzenie dokumentacji i dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

            11) znajomość przepisów i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,

            12) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

§ 26

 

 1. Do zadań Zespołu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej należy:

  1) udzielanie poradnictwa specjalistycznego i wsparcia przez psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego, radcę prawnego,

  2) podejmowanie w interesie wymagającego pomocy współpracy z odpowiednimi instytucjami np.: sądem, prokuraturą, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, kościołem,

  3) prowadzenie szkoleń, grup wsparcia i innych form grupowej pomocy dla osób potrzebujących,

  4) opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

  5) prowadzenie interwencji kryzysowej, polegającej na udzielaniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego,

             6) profilaktyka w zakresie przemocy na terenie powiatu wałeckiego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Podstawowe prawa i obowiązki pracowników

 

§ 27

 

            1.  Pracownik Centrum jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy w szczególności:

              1) świadczyć pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami i poleceniami wydawanymi przez pracodawcę,

              2) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

              3) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

              4) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

              5) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

             6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

             7) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 28

 

 1. Pracownikowi przysługują uprawnienia w szczególności:

  1) zatrudnienia na stanowisku pracy, zgodnie z umową o pracę oraz posiadanymi kwalifikacjami,

  2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

  3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,

  4) równego traktowania przez pracodawcę,

              5) wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Działalność kontrolna

 

§ 29

 

 1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli, a także należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor.
 2. Centrum realizuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne na podstawie Zarządzeń Dyrektora.
 3. Kontrole prowadzi się przy uwzględnieniu kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
 4. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń ustalonych w wyniku kontroli decyduje Dyrektor.
 5. Kontrole wykonują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy Centrum.
 6. Do obowiązków kontrolującego należy:

        1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień ustalenie ich przyczyn i skutków,

3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

        7.  Zakres zadań kontrolnych pracowników Centrum określają indywidualne upoważnienia.

§ 30

 

            Pracownicy Centrum mogą być wyznaczeni przez Dyrektora na wniosek Starosty do wykonywania określonych czynności kontrolnych, w ramach wykonywania przez Starostwo kontroli zewnętrznych.

§ 31

 

 1. Kontrola obejmuje:

  1) ustalenie stanu faktycznego,

  2) badanie zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

             3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób  za nie odpowiedzialnych.

        2. Ustalenia kontroli zapisuje się w protokole lub notatce, które powinny zawierać  informacje, stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanej komórki  i jednostki.

        3. W protokole wskazuje się prawidłowości i nieprawidłowości.

        4. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i kontrolowane.

 

ROZDZIAŁ X

 

Zasady podpisywania pism

 

§ 32

 

 1. Do podpisu Dyrektora Centrum zastrzeżone są:

                  1) pisma w sprawach należących do jego właściwości nie powierzone innym pracownikom,

                  2) pisma związane z reprezentowaniem Centrum na zewnątrz,

                  3) decyzje kadrowe dotyczące pracowników Centrum,

                  4) decyzje administracyjne wydawane w imieniu Starosty,

                  5) umowy cywilnoprawne i porozumienia podpisywane na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu lub Starosty,

                  6) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Centrum w ramach posiadanych kompetencji,

                  7) odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski,

                  8) odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontrolnych,

                  9) inne pisma w sprawach należących do jego właściwości.

           2.  W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty podpisuje osoba zastępująca na podstawie upoważnienia Dyrektora i Starosty.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

§ 33

 

 1. Dyrektor przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w ustalonych dniach i godzinach tygodnia, podanych do publicznej wiadomości w miejscu widocznym  w  PCPR.
   
 2. 2.  Skargę lub wniosek ma obowiązek przyjąć w godzinach pracy każdy pracownik, do którego zgłosi się osoba skarżąca, przyjmując lub sporządzając protokół z przyjęcia skargi.

 

§ 34

 

 1. Przyjęcia skargi lub wniosku zgłoszonego ustnie dokonuje się sporządzając protokół przyjęcia zawierający:

      - data przyjęcia

      - imię, nazwisko i adres wnoszącego skargę lub wniosek,

       - zwięzłe określenie sprawy,

      - imię i nazwisko przyjmującego skargę lub wniosek,

      - podpis wnoszącego skargę lub wniosek.

        2. Skarga/wniosek podlegają wpisaniu do rejestru skarg i wniosk6w prowadzonego  przez referat obsługi kadr i administracji a następnie, w trybie niezwłocznym  przekazywane są Dyrektorowi.

        3. PCPR stosuje typowy rejestr skarg i wniosk6w oznaczając poszczególne rodzaje  spraw symbolami: S — skarga, W — wniosek.

        4. Dyrektor rozpatruje skargi na postępowanie pracowników PCPR, udzielając odpowiedzi skarżącemu.

        5. Skargi na postępowanie Dyrektora podlegają przekazaniu, najpóźniej trzeciego dnia po wpływie, Staroście wraz z pisemnym wyjaśnieniem spraw, których skarga dotyczy.

 

ROZDZIAŁ XII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 35

 

            Nadzór nad Centrum sprawuje Starosta Wałecki.

 

 

§ 36

 

            Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Wałeckiego.

§ 37

 

            Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Rudnicka 18-12-2010 22:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Rosochacki 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 19-04-2019 08:35