Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strategia Powiatowa

Wałcz, dnia 12 lipca 2013 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WAŁCZU

 

Zapytanie ofertowe
dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Powiatu Wałeckiego


W niniejszym postępowaniu nie mają  zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
tel. 67 387 32 06, mail: pcprwalcz@o2.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Powiatu Wałeckiego.
2. Konsultacje niezbędne podczas tworzenia Strategii powinny odbywać się w miejscu siedziby zamawiającego (min. 2 razy podczas tworzenia dokumentu) oraz za pomocą środków teleinformatycznymi (np. poczta elektroniczna, konsultacja telefoniczna).
3. Prosimy o dołączenie min. 3 referencji potwierdzających doświadczenie w opracowywaniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 października 2013r.
2. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od zatwierdzenia Strategii.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:pcprwalcz@o2.pl, faksem na numer: 67 387 32 06, poczty, kuriera  lub dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 29 lipca 2013 r. do godz. 15.30.

2. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione  do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny opatrzony pieczątką imienną.

3. Do oferty należy dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

4. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31 lipca 2013r., wybór najkorzystniejszej oferty ogłoszony zostanie w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://bip.pcpr.powiatwalecki.pl/ 

5. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.pcpr.powiatwalecki.pl/ oraz w siedzibie PCPR Wałcz.

V. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z pośród złożonych ofert spełniających  wymagania określone w ogłoszeniu, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.pcpr.powiatwalecki.pl/ oraz umieści ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w siedzibie zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Wałczu.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Jankowska pod numerem telefonu 67 387 32 06 oraz adresem email: pcprwalcz@o2.pl.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego.

Bożena Terefenko
Dyrektor PCPR w Wałczu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Rosochacki 12-07-2013 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Rosochacki 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2013 12:03